جمله «شغلی را انتخاب کنید که دوست دارید» را زیاد جدی نگیرید‍!