کارگاه مهارت های فرزند پروری و تربیت جنسی

امروزه پرورش فرزندان یکی از پیچیده ترین و در عین حال مشـکل ترین وظایف هر والدی است. در این کارگاه والدین با اصول و قواعد اساسی پرورش فـرزندان آشنا خواهند شد. این کارگاه ویژه کودکان از سنین نوباوگی تا بـلوغ طراحی شده است و تاثیر شگرفی در بهبود روابط والد_فرزند خواهد شد. 1. اصول اســاسی طرز رفــتار با فـرزندان 2. اصــول تشـویق و تنبیه فرزندان 3. آموزش مهارت کنترل خشم در فرزندان 4. برخورد با کودک لجباز و نافرمان 5. روابــــط خـــواهر و بـــرادرهـا 6. تربــیت جنسی و آموزش صحیح 7. آموزش مهارت جرأت ورزی و مهارت نه گفتن