کارگاه مهارت های زندگی

گاهی همه چیز خوب است ولی باز هم خراب می کنیم. نه برای اینکه نمی توانیم. برای اینکه نمی دانیم. شامل مهارت های: 1. حل مسأله 2. مقابله با استرس 3. تصمیم گیری 4. مدیریت هیجان 5. تفکر خلاق 6. تفـکر نقادانه 7. ارتبـاط مؤثر 8. خــودآگاهی 9. همــدلی 10. روابط بیـن فـردی