1609_862

جود و سخاوت یکی از صفات نیک و اخلاق پسندیده است. آدم با سخاوت در تهیه مال و ثروت کوشش می کند ولی دلبستگی به مال ندارد. اما آدم بخیل مال را برای جمع کردن و نگه داشتن می خواهد نه برای خرج کردن. نه خودش و خانواده اش می خورند نه دلش می آید در راه خیر صرف کند و به دیگران بدهد.
پیغمبر اسلام (ص) فرمود: سخاوت درختی است در بهشت که شاخه هایش به زمین می رسد هرکس یکی از شاخه هایش را بگیرد همان شاخه داخل بهشتش می کند.
جود و سخاوت گرچه مانند سایر صفات یک ریشه فطری دارد اما پرورش آن تا حدودی در اختیار پدر و مادر می باشد؛ تربیت پدر و مادر بدون شک تاثیرات مهمی دارد. پدرو مادر اگر با تدبیر و دانا باشند می توانند از علل و عوامل بخیلی جلوگیری کنند و نهال جود و سخاوت را پرورش دهند؛ پدر و مادر برای پرورش سخاوت و بخشش از روش های زیر نیز می توانند استفاده نمایند.
1-به بچه ها پیشنهاد کنید که مقداری از چیزهایی را که به خودشان تعلق دارد به پدر و مادر یا خواهر و برادر ببخشند. آنگاه آنها را مورد تشویق و تمجید قرار دهید و تشکر کنید تا رفته رفته به بخشش عادت کنند. امکان دارد این امر در ابتدا برای بچه ها دشوار باشد ولی باید گاه به گاه و به مقدار کم باشد.
2- گاه گاه به بچه ها پیشنهاد کنید که اجازه بدهند بچه های دیگر با اسباب بازی های آنها بازی کنند و توصیه کنید که غذا یا میوه خودشان را با دوستان و همبازی هایشان صرف کنند و برای این عمل از آنها تعریف و تمجید کنید.
3- گاه گاه به آنها توصیه کنید مقداری از پول توجیبی خودشان را به بینوا دهند یا در کارهای خیر به مصرف رسانند.
4- به بچه ها پیشنهاد کنید دوستانشان را به منزل دعوت کنند و از آنها پذیرایی کنند.
5- می توانید هر روز مقداری پول در اختیار بچه ها قرار دهید که به بینوا بدهد یا در کار خیر به مصرف برساند.
6- مشکلات و دشواری های زندگی بینوایان را با کودکان در میان بگذاری و در حضور آنها به مستمندان کمک کنید با این قبیل کارها می توانید عواطف بچه ها را تحریک کنید و نهال جود و سخاوت را در نهادشان پرورش دهید و می توان مدعی شد که کوشش ها و تربیت های پدر و مادر در کودکان بی اثر نخواهد بود یا کم و بیش در آنها اثر خواهد گذاشت.