922061431322519414915721517057162168208207165

زندگی پس از طلاق
طلاق یکی تغییر اساسی در زندگی است که شخص را دچار سر در گمی میکند که ناگهان خودتان به تنهایی می با یست:

از پس مواردی مانند پول بجه ها شغل .تغییرات و موقعیتهایی که اعضای خانواده را تحت فشار قرار میدهد بیایید در اینجا توصیه هایی وجود دارد که چگونه زندگی جدیدی را پس از جدایی شروع کنید؟
اگر مشکلاتی دارید بدانید که: بعد از اتمام این زندگی زندگی جدیدی در انتظار ماست. خودتان را فریب ندهید . روزهای زندگیتان را هدر ندهید . افکار مصبیت بار را از ذهن تان دور کنید. زمان خود را با افسوس هدر ندهید. برای فرزندانتان الگو باشید. با کودکتان صحبت کنید. از دیگران کمک بگیرید. از امکانات و موهبت های اطراف خود استفاده کنید. برای خودتان وقت بگذارید. خانه رویایی تان را بسازید. خود واقعی تان را بیاید. آنچه را دوست دارید انجام دهید. روحیه شاد داشته باشید در آینده از خود مراقبت کنید.