6128305384

اوقات فراغت جوانان
اوقات فراغت جوانان وآسیب های اجتماعی بارزترین ویژگی اوقات فراغت، آزادی انتخاب ونوع فعالیت است. ولی والدین به تصوراین که باید وقت نوجوان وجوان فارغ شده ازدرس ومدرسه را لزوما پرکنند،

 

بدون توجه به علایق آنها ، کلاس های درسی ، هنری ، ورزشی ، اردووغیره را برای آنها تجویز و فرزندانشان را ملزم به شرکت درآن می کنند که این خود باعث عدم استقبال نوجوانان و جوانان می گردد . این درحالی است که اگر فراغت ازجهتی زیرسلطه وعقیده افراد دیگری غیرازخود جوانان باشد، دیگرفراغت محسوب نمی شود . عوامل محیطی آسیب های اجتماعی به نظر بسیاری ازکارشناسان ، عوامل اجتماعی موثر در ایجاد آسیب های اجتماعی به دو دسته تقسیم می شود . افزایش بی رویه جمعیت، عدم ثبات وپایداری اجتماعی، بیکاری، تورم وفقردرشماریک گروه ازعواملی مثل خانواده محیط مدرسه وگروه همسالان جزءدسته ای دیگرمی باشند . در اوقات فراغت بهتر است این کارها را انجام ندهیم (مخصوصا نوجوانان در تابستان که نیز اوقات فراغت دارند) پاساژگردی ممنوع : پاساژگردی بعنوان یک پدیده امروزی مورد توجه واستقبال قرار گرفته به طوریکه بدون نیاز به خرید در پاساژ ها قدم می زنند وویترین مغازه میبینند.وقت وانرژی خود را بیهوده تلف نکنید. تلویزیون کمتر تماشا کنیم یک پژوهش در دانشگاه تهران نشان می دهد متاسفانه 82/6 درصد دانشجویان روزانه تلویزیون تماشا میکنند تماشای تلویزیون از بین 19 فعا لیت فراغتی مقام نخست را کسب کرد. بازهای کامپیتوی را کم کنید. زیاد نخوابید. کمتر چت کنید این کار آسیب زیادی به شما می رساند وبدانید که بسیاری از دوستی های غلط یا کلاهبرداری ها توسط همین چت کردن ها هست. شنا کنید. کلاس زبان بروید. کتاب بخوانید. از این رو امام سجاد از پیشگاه پرودرگار پر مهر چنین در خواستی می کند “خدایا اگر برای ما فراغتی از کارها مقدر فرمودی آن را فراغت سالم قرار ده که در آن گناهی ما را در نیابد وخستگی به ما رو نیاورد تا فرشتگان و نویسندگان بدی ها با پرونده ای خالی از میان گناهانمان از سوی ما باز گردند ونویسندگان نیکی ها به خاطر نیکی هایی که از ما نوشته اند شادمان شوند.